תקנון העמותה

1. שם העמותה

שמה של העמותה הוא רגליים בשניים" ובאנגלית: Raglayim Bishnayim (להלן: "העמותה").

מהות העמותה

עמותת רגליים בשניים" הינה עמותה הפועלת למען שילוב של עיוורים ולקויי ראיה, בפעילות ספורטיבית רציפה, ברכיבה על אופניים זוגיים המכונים ייאופני טנדסי.

מטרות העמותה

מטרות העמותה הינן :

2.1. הרחבת מעגל העיוורים ולקויי הראייה הלוקחים חלק בפעילות ספורט הרכיבה באופני טנדם, והנגשת פעילות הרכיבה באופניים;
2.2. לאפשר לעיוורים וללקויי ראיה, למצות את היכולות הספורטיביות שלהם בתחום רכיבת האופניים, על ידי אימון וחיזוק היכולות ברכיבת אופניים.
2.3. להטמיע את הפעילות הגופנית, הנגזרת מהרכיבה, בכלל תפיסת החיים של הרוכבים, עיוורים, לקויי ראיה ורואים, כחלק מאורח חיים בריא.
2.4. לאפשר ולטייב אינטרקציה בלתי אמצעית בין כלל חברי קבוצת הרכיבה, כחלק מפעילות
הרכיבה.
2.5. לשפר באמצעות הפעילות הספורטיבית פתיחות, נגישות ואיכות חיים בין אישית, בעיקר בין עיוורים ולקויי ראיה לבין אנשים רואים.
2.6. להקטין ככל האפשר מחסומי חשיפה לקהלים שונים בחברה.

3. משרדים ופנקסים

3.1. מענה של העמותה מיום הקמתה הינו אצל מר אבי טולדו, עצמאות 41/7 בת ים 5939532.
כתובת לדואר: ת.ד. 107 בת ים 5910002.
3.2. העמותה רשאית לשנות את מענה ו/או להקים משרדים נוספים, כפי שיחליט הועד מעת לעת.
3.3. העמותה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות, בנאמנות ועל פי הדין את הכנסות העמותה והוצאותיה ואת מצבה הכספי, על-פי הוראות הדין. כל חבר של הועד, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר וכן רואה חשבון שמונה לעמותה רשאי לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות של העמותה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל מכל חבר הועד ומכל עובד העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.
3.4. העמותה תנהל פנקס חברים ותרשום בו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה.
3.5. פנקס החברים ופנקס חברי הועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית, יהיו פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חבריהעמותה.

4. חברות

4.1. מייסדי העמותה הינם היה אבי טולדו, ענת נווה, הדר אדריאן סטון, חזי אליהו, עדי יקותיאלי, אילן ביבר, ודייר נטף דניאל, והם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
4.2. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש בקשה בפני הועד, בלשון זו: "אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה "[שם העמותה]". מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
4.3. מיום הגשת בקשה להיות חבר העמותה ועד שתתקבל החלטה בעניין בידי הגורמים המוסמכים, ייחשב מגיש הבקשה ליימועמד לקבלה לחברות בעמותהיי (להלן: "מועמדי).
4.4. ההחלטה בדבר קבלת מועמד לעמותה או אי-קבלתו נתונה בידי ועד העמותה, אשר יהווה הגוף המוסמך היחיד לקבלת חברים לעמותה.
4.5. הועד יאשר ברוב קולות קבלתם לעמותה של מועמדים.
4.6. למען הסר ספק, אין מחויב הועד ו/או כל אחד מחבריו לנמק מדוע סורב מועמד לעמותה.
4.7. למועמד מסורב שמורה הזכות לפנות אל הועד בבקשה לעיון מחודש במועמדותו. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 4.4 עד 4.6 לעיל.
4.8. נוסף על האמור בסעיף 4.7 לעיל, למועמד מסורב שמורה הזכות לערער על אי-קבלו לעמותה בפני האסיפה הכללית של העמותה.
4.9. ערער מועמד מסורב בפני האסיפה הכללית כאמור, רשאי הועד ו/או מי מנציגיו כפי שימונה בידי הועד לפרט בכתב או בעל-פה את הסיבות לסירוב המועמד.
4.10. ערער מועמד מסורב בפני האסיפה הכללית של העמותה, רשאית האסיפה הכללית לבטל את החלטת הועד ולקבל את המועמד המסורב לעמותה – אם הצביעה על כך האסיפה הכללית ברוב רגיל.

5. פקיעת חברות

5.1. חברות בעמותה פוקעת –
5.1.1. במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;
5.1.2. בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש.
5.1.3. בהוצאתו של החבר מן העמותה, בהתאם להוראות תקנון.
5.2. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מן הטעמים הבאים:
5.2.1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו, אם וככל שמגיע ;
5.2.2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;
5.2.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;
5.2.4. החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר עמותה;
5.2.5. התנהגות בלתי הולמת של החבר כלפי חבר עמותה אחר אשר על פי דעת האסיפה הכללית מהווה עילה להוצאת החבר מן העמותה,
5.3. לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה 5.2 (א), (ב), (ג), (ד) או (ו), אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
5.4. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
5.5. כל חבר רשאי לפרוש מהעמותה על-ידי מסירת הודעת הפרישה בכתב לועד (להלן: "הודעת הפרישה"). לא תיכנס הפרישה לתוקפה אלא כעבור 30 ימים מיום מסירת הודעת הפרישה לועד.
5.6. מסר חבר הודעת פרישה בכתב לועד כאמור בסעיף 5.6 לעיל, יהיה רשאי החבר לחזור בו מפרישתו, באמצעות הודעת ביטול, בכתב, לועד, כל עוד לא נכנסה הפרישה לתוקפה.

6. האסיפה הכללית

6.1. האסיפה הכללית הרגילה תיערך לפחות אחת לשנה, ביום ובמקום כפי שייקבעו על-ידי הועד.
6.2. האסיפה הכללית הרגילה של חברי העמותה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, תבחר את הועד ואת ועדת הביקורת, תאשר התקשרות העמותה בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה כאמור בסעיף 12.3 להלן, תנהל דיונים כלליים ותקבל החלטות בנושאים שעל סדר יומה.
6.3. האסיפה הכללית תבחר, מבין החברים הנוכחים בה, יושב ראש לאסיפה. בנוסף, תבחר האסיפה הכללית בועד, בועדת הביקורת של העמותה וברואה חשבון לעמותה. החלטות האסיפה יתקבלו על ידי רוב החברים הנוכחים באסיפה.
6.4. הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה (להלן : "הדורשיסיי). לא כינס הועד את האסיפה הכללית שנדרשה כדין תוך 21 ימים מיום שהוגשה הדרישה כאמור לעיל, רשאים הדורשים לכנסה בעצמם, ובלבד שהאסיפה תתקיים בתוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור; האסיפה תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הועד. האסיפה תידון רק בנושאים שהועלו בכתב על-ידי הדורשים, אלא אם נתקבלה הסכמה פה אחד על-ידי הנוכחים באסיפה לדיון בנושא אחר. כונסה האסיפה כאמור לעיל, תכסה העמותה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הועד האחראים לאי כינוסה; כן רשאית העמותה לנכות את ההוצאות מכספים המגיעים או שיגיעו ממנה לחברי הועד כאמור.
6.5. כל אסיפה כללית תכונס על-ידי הודעה שתישלח בדואר רשום, על חשבון העמותה וכן בדואר אלקטרוני, לכל חבר עמותה לפחות עשרה (10) ימים, ולא יותר מחמישים (50) ימים, לפני מועד כינוסה, לכתובתם של החברים כפי שהיא מופיעה בפנקסי העמותה. בהודעה יצוינו מטרת כינוס האסיפה, יום הכינוס, שעת הכינוס, מקום הכינוס, סדר יום לאסיפה, וכן זהות מבקש(י) כינוס האסיפה. לאסיפה הכללית יזומן גם המנכ"ל.
6.6. אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע מחברי העמותה בעלי זכות הצבעה באופן אישי, אלא אם כן נקבע אחרת על-פי חוק; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים. ניתן לדחות את האסיפה, בין אם נתכנס המניין האמור ובין אם לאו, בהחלטת רוב החברים הנוכחים, ללא צורך בהודעה נוספת פרט להודעה כאמור באותה האסיפה, ומבלי הצורך להודיע הודעה נוספת לחברי העמותה שאינם נוכחים. בכל אסיפה נדחית בה יהיה מנין חוקי על-פי תקנון זה, ניתן יהיה להחליט בכל עניין בו ניתן היה להחליט באסיפה שנדחתה.
6.7. בכל אסיפה כללית יהיה לכל אחד מהחברים קול אחד בכל עניין, החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים, זולת אם נקבע אחרת על-פי חוק. במצב של שוויון קולות, יהא ליוייר האסיפה קול מכריע. בכל הצבעה, שאין לגביה הוראה אחרת בתקנון זה, יצביע חבר בעצמו.
6.8. בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול. הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה ראיה לכאורה לתכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
6.9. חבר רשאי לקחת חלק באסיפה כללית בדרך של שיחת וידאו בטלפון או באמצעות כל אמצעי תקשורת דומה, המאפשר לכל משתתפי הישיבה לשמוע ולראות איש את רעהו בו זמנית. השתתפות כאמור תהווה נוכחות של החבר באותה האסיפה.
6.10. כל פעולה אותה נדרשים או רשאים חברי העמותה לבצע, ניתן לבצעה גם ללא אסיפה, במידה שכל החברים מסכימים בכתב לאמץ החלטה המתירה פעולה כאמור, למעט החלטות שהחוק או ההנחיות מחייבות כינוסה של האסיפה הכללית.

7. הועד

7.1. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.
7.2. הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לוועד החדש.
7.3. תקופת כהונת הועד מיום ייסוד העמותה תוגבל ל-4 שנים. לאחר תקופה זו, יתקיימו בחירות נוספות למינוי הועד. חבר בועד היוצא, וכן יו"ר הועד היוצא, יוכלו להגיש מועמדות לחברות בועד החדש.
7.4. על אף האמור בסעיף 7.4 לעיל, הפסקת כהונת יוייר הועד תיעשה אך ורק בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:
7.4.1. הודיע יו"ר הועד – בכתב ובחתימתו – לועד העמותה, כי בכוונתו להתפטר מתפקידו כיו"ר הועד;
7.4.2. הודיע יו"ר הועד – בכתב ובחתימתו – לועד העמותה, על הפסקת חברותו בעמותה;
7.4.3. החליטה האסיפה הכללית, פה-אחד, על העברת יו"ר הועד מתפקידו.
7.5. הופסקה כהונת יוייר הועד כאמור בסעיף 7.5 לעיל, ייבחר ווייר הועד החדש מתוך חברי הועד הנותרים – ובידיהם. בחירת יוייר הועד החדש תיעשה ברוב קולות.
7.6. הועד יהיה אחראי לניהול העמותה ולפעולותיה השוטפות, ויהיה רשאי להיעזר בביצוע סמכותו זו בנושאי משרה, בעובדים ובועדות העמותה, כפי שיראה לנכון ובכפוף לתקנון זה ולהוראות הדין.
7.7. לחברי הועד תהיה הסמכות למנות את יושבי הראש של ועדות העמותה, למעט יושבי הראש של ועדת הביקורת והוועדה המייעצת שימונו על ידי האסיפה הכללית.
7.8. על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה, ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
7.9. חברי הועד ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה ברוב קולות. כל חבר ועד ייבחר לתקופת כהונה של שלוש שנים. חבר ועד יכהן עד לבחירת מחליפו, או עד מותו, התפטרותו או העברתו מתפקידו ובלבד שתקופת כהונתו תוגבל ל-4 שנים. יובהר כי לא תהיה מניעה להיבחר לתקופת כהונה נוספת בתום 4 השנים.
7.10. על אף האמור בסעיף 7.10 לעיל, החלפתו ו/או הדחתו ו/או העברתו מתפקידו של מר אבי טולדו, לא תיכנס לתוקפה אלא אם כן התקבלה ההחלטה באסיפה הכללית ברוב חברי האסיפה.
7.11. הועד יתכנס לישיבות רגילות לפחות פעם בשנה, במקום ובמועד שייקבעו על-ידי יוייר הועד, לצורך בחירתם של נושאי משרה וניהול ענייני העמותה, כפי שיובאו בפני הועד מעת לעת.
7.12. ישיבות רגילות של הועד ייערכו במקום ובשעה שייקבעו על-ידי הועד ויכול שייערכו ללא מתן הודעה מראש.
7.13. יו"ר הועד רשאי לכנס ישיבות מיוחדות של הועד, בהודעה מראש בת יומיים לכל חבר ועד. ישיבות מיוחדות יכונסו על-ידי יו"ר הועד, סגנו או מזכיר העמותה בהודעה מראש בת חמישה (5) ימים, עם דרישתם הכתובה של רוב חברי הועד.
7.14. מניין חוקי: המניין החוקי לניהול ישיבות ועד לא יפחת משני חברי ועד. ככל שימונו חברי ועד נוספים, המניין החוקי יעמוד על 1/3 מחברי הועד, ובכל מקרה לא יפחת משני חברי ועד.
7.15. פעולתם של רוב חברי הועד שנכחו בישיבה בה היה מניין חוקי תהווה את פעולתו של
הועד, בכפוף להוראות הדין, מסמכי ההתאגדות של העמותה ותקנון העמותה. לא היה מניין חוקי, רשאים רוב חברי הועד לדחות את הישיבה למקום ולזמן על-פי החלטתם, ללא הצורך בהודעה נוספת פרט להודעתם כאמור בישיבה שנדחתה, עד לנוכחות מספר חברי ועד שיהווה מניין חוקי. היה מנין חוקי בתחילת ישיבת הועד, לא תופסק הישיבה מחמת שפחת מספרם מתחת למניין החוקי, לאחר תחילתה.
7.16. חברי הועד רשאים להשתתף בישיבות הועד בדרך של שיחת ועידה טלפונית, או באמצעות כל אמצעי תקשורת אחר, המאפשר לכל משתתפי הישיבה לשמוע איש את רעהו בו זמנית. השתתפות כאמור תהווה נוכחות בישיבה.
7.17. הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.
7.18. הועד רשאי לבצע כל פעולה אותה הוא רשאי או נדרש לבצע גם ללא ישיבה, במידה שכל חברי הועד אימצו בכתב החלטה המאשרת פעולה זו. החלטה כאמור, והסכמותיהם החתומות של כל חברי הועד או של ועדה כלשהי, יירשמו בפרוטוקולי הועד או הועדה, לפי העניין.
7.19. חברי הועד לא יקבלו שכר או טובת הנאה עבור פעולתם. האסיפה הכללית רשאית להחליט על סכום קבוע וסביר או על החזר הוצאות, או שניהם, אם בכלל, עבור נוכחותם של חברי הועד בכל אחת מהישיבות הרגילות או המיוחדות של הועד.
7.20. כל חבר ועד רשאי להתפטר מתפקידו עם מתן הודעה בכתב על התפטרותו ליוייר הועד ולמזכיר העמותה. התפטרות כאמור תיכנס לתוקף עם הגשתה ליוייר הועד ולמזכיר העמותה, אלא אם צוין בה אחרת, ולא יהיה בעצם הנכונות לקבל את ההתפטרות או שלא לקבלה כדי להשליך על תוקפה.
7.21. נתפנה מקומו של חבר ועד במהלך השנה מחמת מוות, התפטרות, פסלות, העברתו מתפקידו או בשל כל סיבה אחרת, יכולים רוב חברי העמותה להחליט על מינוי חבר ועד במקומו. חבר ועד שנבחר כאמור יכהן בתפקידו עד לבחירתו של ממלא מקום באסיפה הכללית הרגילה הבאה של העמותה.
7.22. לועד נתונה הסמכות לקבוע מעת לעת הוראות שונות, לפי שיקול דעתו, לשם ביצוע ענייניה השוטפים של העמותה.
7.23. לא יכהן כחבר הועד או כחבר ועדת הביקורת:
7.23.1. מי שאינו חבר העמותה;
7.23.2. מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הביקורת, לפי העניין ;
7.23.3. קטין או מי שהוכרז פסול-דין או פושט רגל;
7.23.4. מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;
7.23.5. תאגיד, אולם יכול לכהן כחבר הועד נציג של תאגיד החבר בעמותה, כשהנציג עצמו אינו חבר בעמותה.
7.24. פעולה של חבר הועד, לא ייפגע תקפה בשל פגם שהיה בבחירתו של אותו חבר או במינויו.

8. ועדת הביקורת והגוף המבקר

8.1. לעמותה תהיה ועדת ביקורת, אשר מספר חבריה ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משניים. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי רשם העמותות (להלן: "הגוף המבקרי).
8.2. ועדת הביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.
8.3. סייגים לכהונה :
8.3.1. לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר הועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.
8.3.2. לא יכהן כחבר ועדת הביקורת, מי שמתקיים בו האמור בסעיף 7.24 לעיל.
8.3.3. לא יכהן כגוף מבקר מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כגוף מבקר.
8.4. ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיהם לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.
8.5. ועדת הביקורת תכהן מהיבחרה באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועדת ביקורת חדשה; חבר ועדת הביקורת היוצא יכול להיבחר לועדת הביקורת החדשה.

10.3. הדו"ח הכספי ייערך על-פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים המתאימים למצבה ולנסיבותיה של העמותה, וייתן ביטוי נאות לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים בה.
10.4. הדו"ח הכספי המקורי או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם העמותות לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השנייה שלאחר תום תקופת הדוייח, חתום בידי שניים מחברי הועד.

11. נושאי משרה

11.1. נושאי המשרה בעמותה יהיו המנכייל, וכן נושאי משרה נוספים כפי שימנה הועד בהתאם לצורך מעת לעת. נושאי המשרה ימונו על-ידי הועד ויכהנו עד העברתם מתפקידם, התפטרותם, פסלותם מלכהן כנושאי משרה או מותם. אדם אחד יכול להחזיק בשתי משרות או יותר, להוציא את המנכ"ל, שאינו יכול לכהן במקביל לתפקידו כמנכ"ל גם כמזכיר העמותה, אם יתמנה.
11.2. המנכ"ל יהיה המנהל הכללי של העמותה ואחראי על הניהול הכללי של ענייני העמותה, נכסיה ושל חלק מנושאי המשרה בה, ויהיו לו את כל הסמכויות הביצועיות, והיכולת להעביר סמכויות אלה, כפי שבדרך-כלל קיימים במשרה מסוג זה. המנכייל ינהל את ישיבות הועד בהיעדרם של יו"ר הועד וסגנו.
11.3. הועד יכול להעביר מתפקידו כל נושא משרה שמונה על-ידו, בשל כל עילה שהיא ואף ללא עילה, בכל עת, בהחלטת רוב של שני שלישים (2/3) מכלל החברים בועד.
11.4. כל נושא משרה יכול להתפטר מתפקידו במסירת התפטרותו בכתב לועד.
11.5. נתפנה מקומו של נושא מישרה מחמת מוות, התפטרות, פסלות, העברתו מתפקידו או מכל סיבה אחרת, יכולים רוב מכלל החברים בועד למנות נושא משרה שימלא את מקומו.

12. פיצוי וביטוח

12.1 כל אדם אשר הוגשה נגדו תביעה או תביעה שכנגד, או שנפתח נגדו הליך משפטי כלשהו, בין אם על-ידי העמותה ובין אם מתוקף זכותה של העמותה לקבל פסק-דין לטובתה, בשל העובדה שאותו אדם, מכהן או כיהן בעבר כחבר ועד או כנושא משרה בעמותה, או מכהן או כיהן בעבר לבקשתה של העמותה כחבר ועד או כנושא מישרה, או בכל מישרה מקבילה להם, בתאגיד מכל סוג שהוא, או בכל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, ישופה על-ידי העמותה במידה המרבית המותרת על-פי דין, כנגד כל פסק דין, סכומים שישולמו על דרך הפשרה והוצאות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך-דין, אשר שולמו על-ידו בפועל ואשר נחוץ היה לו לשלמם בקשר עם ההגנה או הפשרה של אותה תביעה, תביעה שכנגד או הליך משפטי, או בקשר לערעור עליהם, ובלבד שאותו חבר ועד או נושא משרה נהג בתום לב, למטרה אשר הוא או היא האמינו בה, או במקרה של שירות בעבור כל תאגיד אחר או כל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, שאינו מנוגד לטובת העמותה.
12.2.

כל אדם אשר הוגשה נגדו תביעה, תביעה שכנגד או שנפתח נגדו הליך משפטי אחר, אזרחי או פלילי, שלא על-ידי העמותה או מתוקף זכותה של העמותה לקבל פסק-דין לטובתה, לרבות תביעה על-ידי, או מתוקף זכותו של כל תאגיד אחר מכל סוג שהוא, ישראלי או זר, או כל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, אשר אותו חבר ועד או נושא מישרה של העמותה שימש בו בכל תפקיד שהוא לבקשת העמותה, בשל העובדה שאותו אדם, מכהן או כיהן בעבר כחבר ועד או כנושא מישרה של העמותה, או בכל תאגיד אחר, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת כאמור לעיל, בכל תפקיד שהוא, ישופה על-ידי העמותה במידה המרבית המותרת בדין, כנגד כל פסק דין, קנס, סכומים שישולמו על דרך הפשרה והוצאות סבירות, לרבות שכר טרחת 3 דין, אשר שולמו על-ידו בפועל ואשר נחוץ היה לו לשלמם בקשר עם ההגנה או הפשרה של אותה תביעה, תביעה-שכנגד או הליך משפטי, או בקשר לערעור עליהם, ובלבד שאותו חבר ועד או נושא משרה נהג בתום לב, למטרה אשר הוא או היא האמינו בה, או, במקרה ששימש בתפקיד בכל תאגיד אחר או כל שותפות, מיזם משותף, קרן נאמנות, או כל ישות משפטית אחרת, שאינו מנוגד לטובת העמותה, ובנוסף, לגבי תביעות והליכים משפטיים פליליים, לא היה בעל יסוד סביר להאמין שמעשהו לא היה חוקי. הוצאות התדיינות באישום פלילי שהסתיים בזיכוי או הרשעה בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית – ניתן גם להתחייב לשפות ובלבד שלא הופרה חובת הזהירות בלבד.
12.2.1. חריגים – למרות האמור לעיל, לא ניתן לשפות:
(א) במקרים בהם נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
(ב) בגין קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.
12.3. ביטוח
12.3.1. העמותה רשאית, באישור האסיפה הכללית, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
(א) הפרת חובת זהירות שנעשתה ברשלנות אך לא בפזיזות או בכוונה (גם כלפי החל"צ או העמותה) כלפי העמותה או כלפי אדם אחר;
(ב) הפרת חובת אמונים כלפי העמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה
(ג) חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
12.3.2. חריגים – למרות האמור לעיל לא ניתן לבטח:
(א) במקרים בהם נעשתה פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;
(ב) בגין קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.

13. ועדות

13.1. הועד רשאי, בהחלטה שאומצה על-ידי רוב מכלל חברי הועד, למנות ועדות בנות שלושה חברי ועד, או יותר, כל אחת. ועדות אלה יפעלו בהתאם להוראות הועד, אשר יקבע את סמכויותיהן, בכפוף להוראות החוק.
13.2. הועד רשאי להחליט על הקמת ועדות נוספות לעמותה, שחבריהן אינם חייבים להיות חברי הועד, ולהעניק להן סמכויות כפי שיימצא לנכון, בכפוף להוראות הדין.
13.3. הועד רשאי להעביר כל חבר ועדה מכהונתו. חבר ועד שיחדל מלכהן בתפקידו בועד מכל סיבה שהיא, יחדל מעצם כך מלכהן באיזו מהועדות, אם וככל שהוא מכהן בהן. נתפנה מקומו של חבר בועדה מכל סיבה שהיא, ניתן למלא את מקומו בהחלטת רוב של כלל חברי הועד.

14. קבלת מתנות ומתן תרומות

14.1. הועד יהיה רשאי לקבל בשם העמותה מעת לעת תרומות ומתנות, ולעשות בהן שימוש בהתאם למטרות העמותה, על-פי החלטתו. הועד יהיה רשאי להתקשר בהסכמים עם תורמים לשם קבלת מתנות ותרומות כאמור לעיל, תוך קבלת תנאים והגבלות שייקבעו אלה, ולעשות בתמורה שימוש בהתאם להוראות ההסכמים, ובלבד שפעולה כאמור עולה בקנה אחד עם מטרות העמותה ותאושר על-ידי הועד. הועד יהיה רשאי ליצור קרנות נפרדות בשמם של תורמים כאמור לעיל ובני משפחותיהם.
14.2. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.
14.3. העמותה לא תיקח חלק בכל קמפיין פוליטי שהוא, ובפרט קמפיין לטובת מתמודד על משרה ציבורית כלשהי.

15. נציגים

הועד רשאי למנות נציגים לעמותה, וכן להטיל עליהם תפקידים ולקבוע להם סמכויות כפי שיימצא לנכון, מעת לעת, בכפוף להוראות הדין ולאמור בתקנון זה.

16. זכויות חתימה והצבעה של העמותה

16.1. בכפוף להחלטה אחרת של הועד, חתימת יו"ר הועד יחד עם חתימת חבר שהועד יקבע, או חתימת יו"ר הועד יחד עם חתימתו של המנכייל, והכל בנוסף לחותם העמותה, יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין.
16.2. מנכ"ל העמותה יהיה מוסמך להצביע בשם העמותה בכל אסיפת בעלי מניות של כל תאגיד בו תהיה העמותה בעלת מניות, אלא אם הורה הועד אחרת. בכל אסיפה כאמור, יהיו למנכייל כל הזכויות הנלוות להחזקת המניות כאמור, להן היתה זכאית העמותה כבעלת מניות, אילו נכחה באסיפה. הועד רשאי להעניק או לשלול סמכויות אלה, כפי שימצא לנכון מעת לעת.

22. חתימות המייסדים


/ 5.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
רגליים בשניים
דילוג לתוכן